Algemene voorwaarden DeZign Crew BV

Belangrijke voorwaarden

 1. Corporate website/shop met CMS en SEO - module is een webapplicatie door klant zelf aan te vullen met teksten en beelden, tenzij anders beschreven. - incl. Hosting & trafiek.
  Set-up= ontwerp met huisstijlkleur en lettertype + technische configuratie -
  opleiding gebruik CMS op onze kantoren of online indien mogelijk + steeds gratis online hulp. 
 2. *Bijkomende prestaties en verplaatsing zullen worden aangerekend aan 95 € / uur 
 3. GRATIS zelf aanpasbare advertentieruimte op groenegids.com 
 4. Behoudens aangetekende opzeg uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode, wordt het abonnement voor eenzelfde periode verlengd. 
 5. Contracten zijn voor een min. Duur van één jaar. Max5 min. 4 jaar of volgens bepaald in overeenkomst.
 6. Langere termijnovereenkomsten waarvoor kortingen verkregen zijn NOOIT vroegtijdig opzegbaar! 
  Facturatie is digitaal, wie een kopie wenst op papier zenden wij deze graag na.
 7. We behouden ons het recht de jaarlijks aangekondigde prijsstijgingen toe te passen aan wie >2 rappels kreeg alvorens tot betaling over te gaan. 

  Bij gebuik van onze diensten - bestelling online of offline gaat u hiermee akkoord

ALGEMENE VOORWAARDEN DeZign Crew bv

 1. De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de koper gesteld. 
 2. Bezwaren moeten ons binnen de acht dagen na verzendingsdatum aangetekend verstuurd worden. Zonder terugzending binnen de 8 dagen worden zij beschouwd als aanvaard in hun geheel. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. 
 3. Elk geschil dient beslecht te worden voor de rechtbanken van de stad Antwerpen met uitsluiting van alle andere. 
 4. In België zijn onze prijzen exclusief BTW. Jaarlijks op 01/01 kunnen de prijzen aangepast worden rekening houdende met onze eigen stijgende kosten, waaronder energieprijzen, brandstofprijzen/verplaatsingskosten, materialen en lonen/werkuren.  In voorkomend geval wordt de klant hiervan op voorhand verwittigd per e-mail. 
 5. Het overschrijven van een bestelling veronderstelt aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
 6. Onze rekeningen zijn betaalbaar te Antwerpen, 1/3 voorschot bij bestelling, saldo binnen de 8 dagen en zonder korting bij ontvangst van de factuur. 
 7. Een annulering of verbreking van de bestelling om welke reden dan ook, brengt met zich mee dat het voorschot zal behouden worden en ontheft de klant niet van zijn (termijn)betalingsverplichtingen. 
 8. Registratie en verlenging van domeinnamen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen. DeZign Crew BV behoudt zich het recht tot verwijderen van de domeinnaam op het internet of staking van diensten bij in gebreken blijven van de betaling. 
 9. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 1 % per maand tot gevolg hebben. Een conventioneel schadebeding van 15 % met een minimum van 100 € is toepasselijk voor debiteurenadministratie. 
 10. Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door DeZign Crew BV via gegevensverwerking. Deze gegevens mogen echter te allen tijde meegedeeld worden aan organismen die contractueel verbonden zijn met DeZign Crew BV. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking. 
 11. DeZign Crew BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de door de klant gebruikte website of advertentieruimte op groenegids.com 
 12. Het CMS / CRM software is en blijft eigendom van DeZign Crew BV - enkel de content zoals beelden en teksten zijn en blijven eigendom van de klant. 
 13. DeZign Crew BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan hard en software, verloren of foutieve informatie, uitval door natuurgeweld en alle omstandigheden die buiten de invloedssfeer van betreffende provider liggen. 
 14. Behoudens aangetekende opzeg uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode, wordt het abonnement voor eenzelfde periode verlengd. 
 15. De inhoud van de advertentie zal enkel de gegevens van de aanvrager mogen bevatten. Bij overtreding zal de inhoud offline worden gehaald. 
 16. De beheerders en moderators van groenegids.com zullen ongewenst materiaal zo snel mogelijk verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op groenegids.com de meningen en de gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster. Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten en advertenties van de gebruikers. Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, onzedelijke, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksueel oriënteerde berichten plaatst. Verder dient U zich te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels. Bij niet naleving kan U meteen en permanent verbannen worden van de site en zal eventueel uw service provider op de hoogte gesteld worden van uw gedrag. Het IP adres van uw computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Door deze voorwaarden te aanvaarden stem U er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder uw toestemming. Het beheer van de site is echter niet aansprakelijk voor hack pogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie. Het beheer van de site heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en hebben het recht onderwerpen te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden. Het e-mail adres dat U opgeeft wordt alleen gebruikt voor bevestigen van je account en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als U uw wachtwoord vergeet. U geeft hiermee tevens toestemming onze nieuwsbrief via dit e-mailadres te ontvangen, uitschrijven kan via onze nieuwsbrief. 
 17. Onze CMS: content management systeem met SEO: search engine optimization module is door de klant zelf aan te vullen met teksten en beelden en staat los van een no cure no pay overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders bepaald.